16/11.16

Brannsikring

Brannsikring med Onsite Security Thermi – Slik kan vi varsle brann FØR det brenner!

Brann representerer en av de aller største kostnadene både menneskelig og materielt når det gjelder uønskede hendelser.
Gjør det du kan for å sikre dine verdier og medarbeidere.
Med ny teknologi fra Onsite Security kan du unngå branntragedier i virksomheten.

I enkelte bransjer er spesielle sikringsløsninger for brannsikring et absolutt krav fra forsikringsselskapene. Dette skyldes som oftest at disse bransjene har en større risiko forbundet med sin aktivitet og større konsekvenser enn «vanlige bedrifter»

For eksempel Gjenvinningsbransjen, som vi har god kjennskap til gjennom flere store leveranser, har selvantenning av restavfall og sikring av farlig avfall som særlige risikofaktorer.
Konsekvensene ved brann i slike anlegg utgjør en reell trussel for både personell, drift og nærmiljø, med helseskade, produksjonsforstyrrelser, lokal forurensning og store økonomiske tap.

Gjennom et tett samarbeid med Elotec AS, som er blant de største produsentene av brannvarslingssystemer, har vi utviklet en svært effektiv tidligvarslingsløsning som alarmerer i vaktsentralen ved potensiell risiko for et branntilløp. Her verifiseres alarmen visuelt i tillegg til teknisk, før kundens driftspersonell eller brannvesen varsles. Dette gir virksomheten en mulighet til å ta kontroll over situasjonen og hindre at en brann bryter ut. Om en brann allikevel skulle oppstå, vil man med denne løsningen allerede ha mottatt varslingen og satt i gang nødvendige tiltak på et svært tidlig stadium for å begrense skadeomfanget mest mulig.

Verneverdig bebyggelse i byområder og museer med gamle bygninger av uerstattelig og kulturhistorisk verdi vil kunne få en langt bedre sikkerhet ved å supplere tradisjonell innendørs brannsikring med Onsite Security Thermi løsninger.

Ved forsøk på ildspåsettelse vil Onsite Security Vaktsentral detektere uønsket menneskelig aktivitet i det sikrede området og kunne se det som foregår, detektere unormal temperatur, åpen ild og motta brannalarm.  I slike tilfeller vil ikke innendørs brannvarslingsanlegg varsle før bygningen er overtent.

Med Onsite Security Thermi vil risikoen for en slik hendelse reduseres til et absolutt minimum og eventuelt skadeomfang minimaliseres.

Kombinasjonen av Onsite Security Thermi og Områdeovervåkning med varsling i bemannet sentral, fanger opp all uønsket aktivitet og kan med umiddelbar aksjon og tiltak hindre at skade skjer.

Vi leverer også tradisjonell brannvarsling med integrasjon med Onsite Security Områdeovervåkning der dette er relevant.

Har du en utfordring, spør oss. Vi har løsningen!