.

Produkter

.

Alle våre produkter er basert på prinsippet om å alltid ligge ett skritt foran, og slik hindre at skade skjer hos våre kunder. Dette krever tidlig varsling, effektiv situasjonsavklaring og umiddelbar aksjon. Med moderne teknologi er vi virtuelt tilstede og vokter din virksomhet hvert sekund når du selv ikke kan.

Grønt Vakthold

Tradisjonelt bygger vaktholdstjenester på prinsippet at vekterne kjører tusenvis av kilometer med bil rundt om i Norge hver natt for å se etter avvik på kundelokasjoner. På denne måten befinner de seg på hvert sted kun noen få minutter, noe som lett lar seg utnytte av kriminelle. Når innbruddsalarmen går, vil det ta tid før vekteren rekker tilbake, og skaden har allerede skjedd. Denne problematikken har vi sett på med nye øyne.

Vi mottar alarm på vaktsentralen i det øyeblikket et avvik skjer på kundelokasjonen. Vaktoperatøren ser hendelsene og igangsetter umiddelbar aksjon for å hindre at skade oppstår.
Dersom situasjonen krever det, varsles politiet, og systemet gir dem en unik mulighet til å ta kriminelle i selve gjerningsøyeblikket.

Med tilgjengelig teknologi er det unødvendig å kjøre ut på lokasjonen for å etterse at vinduer og dører er låst. Dette har vi i Onsite Security full kontroll på uten å måtte kjøre en kilometer i bil. Vi kan motta ulike alarmer fra installasjoner og tekniske anlegg hos kunde, og vi kan styre lys, porter, foreta inn- og utslipp av trafikk og vareleveranser og verifisere branntilløp før brannvesenet varsles – selv om hverken du eller vi er fysisk til stede.

Med null Co2 utslipp kaller vi dette Grønt Vakthold!

Les mer

Brannsikring

Brannsikring med Onsite Security Thermi – Slik kan vi varsle brann FØR det brenner!

Brann representerer en av de aller største kostnadene både menneskelig og materielt når det gjelder uønskede hendelser.
Gjør det du kan for å sikre dine verdier og medarbeidere.
Med ny teknologi fra Onsite Security kan du unngå branntragedier i virksomheten.

I enkelte bransjer er spesielle sikringsløsninger for brannsikring et absolutt krav fra forsikringsselskapene. Dette skyldes som oftest at disse bransjene har en større risiko forbundet med sin aktivitet og større konsekvenser enn «vanlige bedrifter»

For eksempel Gjenvinningsbransjen, som vi har god kjennskap til gjennom flere store leveranser, har selvantenning av restavfall og sikring av farlig avfall som særlige risikofaktorer.
Konsekvensene ved brann i slike anlegg utgjør en reell trussel for både personell, drift og nærmiljø, med helseskade, produksjonsforstyrrelser, lokal forurensning og store økonomiske tap.

Gjennom et tett samarbeid med Elotec AS, som er blant de største produsentene av brannvarslingssystemer, har vi utviklet en svært effektiv tidligvarslingsløsning som alarmerer i vaktsentralen ved potensiell risiko for et branntilløp. Her verifiseres alarmen visuelt i tillegg til teknisk, før kundens driftspersonell eller brannvesen varsles. Dette gir virksomheten en mulighet til å ta kontroll over situasjonen og hindre at en brann bryter ut. Om en brann allikevel skulle oppstå, vil man med denne løsningen allerede ha mottatt varslingen og satt i gang nødvendige tiltak på et svært tidlig stadium for å begrense skadeomfanget mest mulig.

Verneverdig bebyggelse i byområder og museer med gamle bygninger av uerstattelig og kulturhistorisk verdi vil kunne få en langt bedre sikkerhet ved å supplere tradisjonell innendørs brannsikring med Onsite Security Thermi løsninger.

Ved forsøk på ildspåsettelse vil Onsite Security Vaktsentral detektere uønsket menneskelig aktivitet i det sikrede området og kunne se det som foregår, detektere unormal temperatur, åpen ild og motta brannalarm.  I slike tilfeller vil ikke innendørs brannvarslingsanlegg varsle før bygningen er overtent.

Med Onsite Security Thermi vil risikoen for en slik hendelse reduseres til et absolutt minimum og eventuelt skadeomfang minimaliseres.

Kombinasjonen av Onsite Security Thermi og Områdeovervåkning med varsling i bemannet sentral, fanger opp all uønsket aktivitet og kan med umiddelbar aksjon og tiltak hindre at skade skjer.

Vi leverer også tradisjonell brannvarsling med integrasjon med Onsite Security Områdeovervåkning der dette er relevant.

Har du en utfordring, spør oss. Vi har løsningen!

Les mer

Overvåkning

Onsite Security tilbyr sikring av små og store inne- og uteområder med eller uten gjerder og porter.

Vi benytter sensorteknologi for å detektere ulovlig aktivitet i definerte områder. Vi sikrer alt fra små kiosker til store bygg, byggeplasser, lagre, biloppstillingsplasser og store bedriftsområder med ulike utfordringer.
Vi detekterer personer og kjøretøy og definerer hvor og når disse skal gi alarm i Onsite Security Vaktsentral. Her benytter vi alt fra enkle detektorer til avansert teknologi for å avdekke ulovlig aktivitet med umiddelbar virkning.

For å unngå innbrudd i bygningsmasse kombinerer vi områdeovervåking med utvendig skallsikring av bygg. Løsningene kan integreres med alarm, adgangskontroll og brannvarslingsløsninger eller med dine eksisterende systemer for størst mulig nytteverdi.
Kombinert med Grønt Vakthold er dette Enkelt, Oversiktlig og Effektivt!

 

Tilpassede produkter innen områdeovervåking
– Mobile / flyttbare overvåkningsløsninger med fast eller mobil kommunikasjon til vaktsentral. – Tjenester som portstyring og ID-sjekk av sjåfør og kjøretøy. – Kombinert vaktholdløsning og driftsverktøy, med din egen tilgang til systemet for best mulig oversikt over aktivitet i arbeidstiden.
– Geografisk uavhengige løsninger med sentral tilgang for bedrifter med flere lokasjoner.

Alle våre løsninger har:

– Kryptert og sikret kommunikasjon over fast eller mobilt datanett. – Teknisk overvåkning. – Oppsett og registrering i henhold til Datatilsynets regelverk.
– Varslingsrutiner i henhold til kundespesifikk vaktinstruks.

Ta kontakt

Les mer

Noe for din bedrift?

Andre produkter

 • Områdeovervåking
 • Utvendig skallsikring
 • Intelligent adgangskontroll og innbruddsalarm
 • Tidligvarsling brann/ alarmverifikasjon
 • Brannvarsling
 • Vakt / Driftssentral for mottak og håndtering av alarmer.
 • Passeringskontroll/ID-sjekk
 • Mottak av ulike tekniske alarmer
 • Fjernstyringsfunksjoner
 • Flyttbare/mobile overvåkningsløsninger
 • Alenearbeideralarm / Personalarm